Eura-palveluiden yleiset sopimusehdot


1. Sopijaosapuolet

Tämän sopimuksen osapuolet ovat Suomen Eura-ryhmä (EuraGroup), myöhemmin EG, sekä sopimuksen tekevä henkilö tai yritys/yhteisö, jäljempänä asiakas.

2. Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan EG:n Internet-pohjaisten palveluiden ja tuotteiden toimituksiin, joita asiakas käyttää teknisen käyttöyhteyden avulla.

Sopimus koostuu asiakkaan ja EG välille kirjallisesti tehdystä sopimuksesta ja näistä sopimusehdoista sekä mahdollisista asiakkaan kanssa erikseen tehdyistä sopimusehdoista.

Sopimus syntyy kun molemmat sopijaosapuolet ovat sen allekirjoittaneet tai kun asiakas on alkanut käyttää palvelua tai kun EG on vahvistuksellaan hyväksynyt tilauksen. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kuukausiasiakkaan purkaessa palvelusopimuksen ennen kalenterikuukauden neljättä (4.) päivää, irtisanominen astuu voimaan heti eli ko. kuukautta ei laskuteta.

EG:lla on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot ja oman harkintansa mukaan vaatia asiakkaalta kohtuullista etumaksua asiakkaan konkurssin, vireillä olevan velkajärjestelyn tai asiakkaan luottotiedoista ilmenevän muunlaisen maksukyvyttömyyden perusteella.

EG:lla on myös oikeus kieltäytyä sopimuksen teosta jos asiakas on jo ennestään velkaa EG:lle tai muulle yritykselle tai jos asiakas on todettu maksukyvyttömäksi tai jos asiakkaan luottotietoja ei pystytä selvittämään tai jos asiakas on tahallisesti aiheuttanut toteen näytetyllä tavalla vakavaa teknistä häiriötä internetille tai muille käyttäjille.

EG:lla on oikeus siirtää tehty sopimus toiselle taholle.

EG:lla on oikeus muuttaa tämän sopimuksen sisältöä siten, että EG ilmoittaa kuukautta ennen asiakkaalle merkittävistä sopimusmuutoksista. Sopimusmuutokset eivät koske meneillään olevaa laskutuskautta.

3. Laskutus

Asiakas maksaa EG:lle voimassa olevien hinnastojen mukaisen korvauksen hankkimistaan Eura-palveluista tai muun yhdessä sovitun korvauksen. EG:lla on oikeus muuttaa hinnastoja siitä asiakkaalle kuukautta ennen kirjallisesti tiedottaen. Hinnanmuutokset eivät koske meneillään olevia laskutusjaksoja.

Maksuaika on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Huomautus laskusta on tehtävä ennen laskun eräpäivää.

Maksun viivästyessä asiakkaalle lähetetään eräpäivän jälkeen maksukehotus. Asiakas on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa ja kaikki perinnästä aiheutuneet kustannukset.

Lasku lähetetään asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen, joka voi olla muukin kuin palvelun toimitusosoite. Asiakas vastaa aina laskun maksamisesta.

3. Turvatoimet

Jos asiakkaan käyttämät laitteet/ohjelmat/yhteydet vaarantavat palveluntarjoan tai sen asiakkaiden tietoturvaa tai tietosuojaa, on EG:lla oikeus katkaista asiakkaan Eura-palvelut/käyttöyhteys välittömästi ilman etukäteisilmoitusta.

EG:lla on myös oikeus katkaista asiakkaan Eura-palvelut/käyttöyhteys, jos EG:lla on syy epäillä, että Eura-palveluita käytetään laittomalla tai sopimuksen vastaisella tavalla.

4. Salassapitovelvollisuus

EG:lla on oikeus käyttää saamiaan asiakastietoja omaan markinointiinsa ja liiketoimintansa edistämiseen. EG:lla on oikeus julkaista kirjallisessa tai sähköisessä muodossa Eura-palveluiden käyttäjiä koskeva luettelo (referenssilista, joka koostuu organisaation nimestä ja www-osoitteesta), jota voidaan käyttää myös valtakunnallisissa ja kansainvälisissä hakemistopalveluissa. Asiakas voi kuitenkin kirjallisella ilmoituksella kieltää organisaationsa nimen liittämisen tällaiseen luetteloon. EG ei luovuta asiakkaan tarkkoja henkilö/katuosoite/postiosoite tietoja puhelinmyyntiin ja suoramarkkinointiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilman asiakkaan lupaa.

Sopimusosapuolten on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä koskien salassapitoa ja tietosuojaa.

5. Palvelun käyttö

Asiakkaan tulee noudattaa näitä sopimusehtoja ja annettuja ohjeita sekä hyvää Internet-tapaa.

Asiakkaan tulee maksaa EG:lle palveluista kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset kovaukset tai muutoin erikseen kirjallisesti sovittu korvaus.

EG avaa palvelun asiakkaan tilauksesta tämän käyttöön tarvittavat tunnisteet (käyttäjätunnus ja salasana). Asiakkaan EG:lta käyttöönsä saamat tunnukset säilyvät EG:n omistuksessa eikä asiakkaalla ole oikeuksia niihin sopimuksen päätyttyä. Asiakkaan on säilytettävä tunnisteensa hyvin siten että ne joudu kolmannen osapuolen tietoon.

Asiakas hankkii itse omalla kustannuksellaan kaikki tarvittavat laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet ja vastaa niiden toimintakunnosta sekä huolehtii siitä etteivät ne haittaa tai häiritse EG:n toimintaa ja muuta tieto- tai teleliikennettä. Asiakas vastaa televerkolle tai EG:n palvelun tuottamista varten käyttämille laitteille tai ohjelmistoille tahallisesti tai tuottamuksellaan aiheuttamistaan vahingoista.

EG huolehtii, että palvelut ovat kuvauksen mukaisesti asiakkaiden saatavilla palveluaikoina.

EG:lla on oikeus poistaa palvelut tilapäisesti käytöstä huoltojen, laitteistojen asentamisen tai muiden välttämättömien syiden vuoksi.

Dokumentteja ja käyttöliittymää niiden sisältöä tai rakennetta, menetelmiä koskevat omistus/tekijänoikeudet sekä niitä lähellä olevat oikeudet kuuluvat EG:lle tai dokumenttien/ohjelmien luojille.

Asiakas saa käyttää Eura-palveluista poimimiaan dokumentteja tekijänoikeuslain mukaisella tavalla. Lähdeviitteenä on käytettävä tietokannan nimeä esim. Eura-tietokanta (www.euragroup.com) sekä dokumentin nimeä ja sen tuottajaa esim. "Komission tiedote (EUVL C 11/03 15.2.2003)"

6. Vahingonkorvaus

EG ei vastaa mistään aineistojen virheiden tai puutteiden taikka päivitysten / tietoaineiston toimituksen viivästymisestä tai estymisestä asiakkaille tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Asiakaskohtainen vahingon korvaus on aina rajoitettu laskutettujen palveluiden määrään, joita asiakas ei ole saanut käyttöönsä EG:sta johtuvasta syystä.

Asiakas on velvollinen korvaamaan EG:lle kaiken vahingon, joka on seurausta lain, viranomaisten määräysten tai ohjeiden ja tämän sopimuksen tai sen muutosten vastaisesta toiminnasta.

7. Ylivoimainen este

Kun kyseessä on ylivoimainen este eli viivästyminen tai estyminen johtuu EG:n ulkopuolisesta seikasta (tele/tietoliikenteen katkot, lakot, tulipalot, onnettomuudet, sairaudet jne.) , asiakas ei ole oikeutettu saamaan vahingonkorvausta tai viivästymisestä johtuvaa korvausta.


Copyright © EuraGroup